Četvrtak 30. Maj 2024.

CAPITAL.BA

HomeEnergetska EfikasnostU naredne tri godine planirane kapitalne investicije

U naredne tri godine planirane kapitalne investicije

BIJELJINA, Za naredni trogodišnji period na sanitarnoj eko-deponiji “Brijesnica” kod Bijeljine planirane su značajne kapitalne investicije među kojima je izgradnja sanitarne ćelije tri, čime bi se stvorili uslovi za nesmetano odlaganje otpada za duži vremenski period.

Prema planu za ovu investiciju, preduzeće “Eko-dep” posjeduje svu neophodnu projektnu dokumentaciju, kao i građevinsku dozvolu, a procijenjena vrijednost za sanitarnu ćeliju tri je 1.200.000 evra.

Na Regionalnoj sanitarnoj deponiji “Brijesnica” komunalni otpad se odlaže od 1. januara 2010. godine, i to na sanitarne ćelije jedan i dva.

Procjena je da se odlaganje otpada može vršiti još oko godinu dana, prema sadašnjoj dinamici odlaganja. Životni vijek postojećih sanitarnih ćelija značajno je smanjen zbog odlaganja 15.000 tona komunalnog otpada koji je zaprimljen na sanitarnu deponiju poslije velikih majskih poplava 2014. godine”, navodi se u Planu i programu rada “Eko-depa” do 2018. godine.

U ovom preduzeću planiraju i izgradnju postrojenja za separaciju čvrstog komunalnog otpada, čije bi finansiranje bilo kroz javno-privatno partnerstvo.

Imajući u vidu činjenicu da Zakon o upravljanju otpadom i direktive EU nalažu obaveznu reciklažu komunalnog otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a sve s ciljem zaštite životne sredine i produženja radnog vijeka sanitarne deponije, Projektom izgradnje regionalne sanitarne deponije “Brijesnica” predviđena je izgradnja reciklažnog centra u okviru deponije.

Preduslovi koji se moraju stvoriti da bi se postrojenje za separaciju komunalnog otpada instaliralo na regionalnoj deponiji “Brijesnica” u Bijeljini je donošenje zakonske i podzakonske regulative koja će osigurati da ambalažni otpad dolazi na regionalnu sanitarnu deponiju i da su cijene deponovanja podignute na ekonomski nivo.

Uprava Javnog preduzeća “Eko-dep” je iz tih razloga vodila intenzivne aktivnosti na pokretanju procedure javno-privatnog partnerstva, kao jedinog mogućeg načina za provođenje ove investicije.

U tom pravcu, a u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, “Eko-dep” je dostavio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Ministarstvu finansija Srpske prijedlog Projekta javno-privatnog partnerstva, sa urađenom ekonomskom studijom opravdanosti izgradnje centra za selekciju komunalnog otpada.

“Resorno Ministarstvo dalo je pozitivno mišljenje na Prijedlog projekta, kao i Ministarstvo finansija Republike Srpske. Da bi organi JP `Eko-dep` mogli da donesu odgovarajuće odluke i rješenje o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva, neophodna je odluka Vlade Republike Srpske”, navodi se u informaciji o Planu kapitalnih investicija za naredne tri godine koju će razmatrati Skupština grada na sljedećoj sjednici.

Izbor javnog partnera vršio bi se u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu.

Procijenjena vrijednost ove investicije iznosila bi 1.300.000 evra.

U naredne tri godine u “Eko-depu” planirana je i izgradnja zaštitnog pojasa od poplava stogodišnjih voda za zaštitu pomoćnih objekata na deponiji, nadogradnja drugog stepena prečišćavanja procjednih voda, izgradnja nadstrešnice za smještaj mehanizacije i nabavka postrojenja za kogeneraciju deponijskog gasa.

Preduzeće iz ostvarenog prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti ne može obezbijediti sredstva za finansiranje bilo koje od kapitalnih investicija.

“Zato bi osnivači preduzeća trebalo što hitnije da iznađu rješenje i da blagovremeno obezbijede izvore finansiranja i to prioritetno za izgradnju treće sanitarne ćelije. Za ostale kapitalne investicije treba se maksimalno angažovati i tražiti dodatne izvore finansiranja kroz razne međunarodne donacije, IPA fondove i druge oblike bespovratne finansijske pomoći“, navodi se u informaciji. Srna

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti