Srijeda 24. Juli 2024.

CAPITAL.BA

HomePozicija3Ukradena struja vrijedna skoro 700.000 KM

Ukradena struja vrijedna skoro 700.000 KM

BA­NJA­LU­KA – Na po­dručju ko­je po­kri­va “Elek­tro­kra­ji­na” pro­šle go­di­ne ot­kri­ve­no je 219 slučaje­va neo­vla­šte­ne po­troš­nje, odno­sno krađe stru­je, sa obračuna­tom po­troš­njom od 695.788 KM, pot­vrdi­li su iz ovog pre­du­zeća za “Ne­za­vi­sne no­vi­ne”.

Po­dručje ko­je po­kri­va ovo pre­du­zeće čine Ba­nja­lu­ka, Gra­di­ška, Ko­zar­ska Du­bi­ca, La­kta­ši, Mrko­njić Grad, No­vi Grad, Prnja­vor, Pri­je­dor, Srbac, Čeli­nac i Ši­po­vo.

Ka­ko na­vo­de iz “Elek­tro­kra­ji­ne”, upo­ređujući go­re na­ve­de­ne broj­eve sa slučaje­vi­ma neo­vla­šte­ne po­troš­nje elek­trične ener­gi­je u 2021. go­di­ni, taj broj je ne­što ma­nji, jer je ta­da evi­den­ti­ra­no 245 slučaje­va.

Naj­veći broj slučaje­va neo­vla­šte­ne po­troš­nje odno­si se na sa­mou­ključenje bez elek­tro­ener­get­ske sa­gla­snos­ti, ugo­vo­ra o sna­bdije­va­nju ili uključenja po­sli­je is­ključenja kraj­njih ku­pa­ca zbog du­ga“, re­kli su iz “Elek­tro­kra­ji­ne”.

Sa dru­ge stra­ne, iz Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih po­slo­va (MUP) RS, kažu da je u to­ku pro­šle go­di­ne evi­den­ti­ra­no 139 slučaja krađe stru­je u Srpskoj.

Po­li­cij­ski službe­ni­ci Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih po­slo­va Re­pu­bli­ke Srpske od ja­nu­ara do de­cem­bra 2022. go­di­ne evi­den­ti­ra­li su 139 slučaje­va krađe elek­trične ener­gi­je, ko­je je počini­lo 140 oso­ba“, re­kli su za “Ne­za­vi­sne no­vi­ne” iz MUP RS.

Iz “Elek­tro­kra­ji­ne” kažu da ne­sa­vje­sni po­tro­šači najčešće ski­da­ju plom­be, utiču na ne­pra­vil­nost ra­da mjer­nih uređaja, odno­sno bro­ji­la ili na ožičenje mjer­nog mjes­ta.

Pre­ma Kri­vičnom za­ko­ni­ku Re­pu­bli­ke Srpske, onaj ko neo­vla­šte­no ko­ris­ti elek­tričnu ener­gi­ju, može biti ka­žnjen ka­znom za­tvo­ra od šest mje­se­ci pa čak do pet, odno­sno osam go­di­na, te novčanom ka­znom, a u za­vi­snos­ti od to­ga ko­li­ko je stru­je ukra­de­no te ko je počinio ovo kri­vično dje­lo.

Ka­ko na­gla­ša­va­ju iz ovog pre­du­zeća, iz go­di­ne u go­di­nu evi­den­tno je sma­nje­ne broj slučaje­va krađe stru­je, a s ob­zi­rom na to da se neo­vla­šte­na po­troš­nja tre­ti­ra kao kri­vično dje­lo od ju­la 2017. go­di­ne.

U go­di­ni pri­je to­ga, tj. 2016. go­di­ne, evi­den­ti­ran je 721 slučaj neo­vla­šte­ne po­troš­nje elek­trične ener­gi­je, te je sva­ke na­re­dne go­di­ne pri­mje­tan trend opa­da­nja evi­den­ti­ra­nih slučaje­va, kao što je izražen i trend sma­nje­nja ko­mer­ci­jal­nih i uku­pnih dis­tri­bu­ti­vnih gu­bi­ta­ka pre­du­zeća“, do­da­ju iz ovog pre­du­zeća.

Oni sma­tra­ju da su na­ve­de­ni tren­do­vi sa­mo u ma­njoj mje­ri re­zul­tat po­me­nu­tih za­kon­skih odre­daba, a u većoj mjeri, pri­je sve­ga, in­ten­zi­vnih akti­vnos­ti pre­du­zeća na pre­du­pređenju i ot­kri­va­nju neo­vla­šte­ne po­troš­nje.

Pre­ma nji­ho­vim ri­ječima, “Elek­tro­kra­ji­na” se pro­tiv neo­vla­šte­ne po­troš­nje bo­ri, ka­ko spro­vođenjem mje­ra kon­tro­le kri­tičnih po­dručja, ta­ko i in­ves­ti­ci­onim akti­vnos­ti­ma na iz­mje­šta­nju mjer­nih mjes­ta iz obje­ka­ta po­troš­nje i ugra­dnji pa­me­tnih bro­ji­la sa op­ci­ja­ma da­ljin­skog očita­nja po­troš­nje i upo­zo­re­nja na neo­vla­šte­no dje­lo­va­nje na bro­ji­lo.

Ka­da se za­vrši aktu­el­ni pro­je­kat mo­der­ni­za­ci­je dis­tri­bu­ti­vne mreže, ‘Elek­tro­kra­ji­na’ će ima­ti vi­še od 50.000 ugrađenih pa­me­tnih bro­ji­la, sa čime ćemo po­kri­ti 20 od­sto od uku­pnog bro­ja ko­ri­sni­ka“, za­ključuju iz ovog pre­du­zeća.   Nezavisne novine

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti